ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 01 ДҮГААР САРЫН ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

A- A A+
ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ 01 ДҮГААР САРЫН ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нэг. Удирдлага зохион байгуулалтын ажлын талаар:

 1. Төсвийн гүйцэтгэлийн 01-р сарын мэдээг санхүүгийн программаас гаргаж  аймгийн төрийн сангаар хянуулан ХХААХҮ-н яаманд хүргүүлсэн. Байгууллагын шилэн дансны мэдээллийг сар бүрийн 08-ний дотор системд байршуулан улирал бүр ХХААХҮ-н яаманд хүргүүлж байна. Байгууллагын бараа материалын тайланг нярваас хүлээн авч санхүүгийн программд боловсруулсан.
 2.  2021 оны 01- дүгээр сарын байдлаар ирсэн албан бичиг 33, явсан бичиг 14, Газрын даргын Б тушаал 0, А тушаал 8 гарч мэдээ тайланг холбогдох газруудад хүргүүлж ажиллаа.
 3. Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 дугаар тогтоол, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 100 дугаар тушаалаар баталсан аргачлалын дагуу “Байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, үнэлэх сургалтад 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-ний өдөр Газрын дарга Н.Батбаяр, Мал үржлийн албаны дарга Д.Бямбасүрэн, Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга А.Батсуурь нар хамрагдаж байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан.
 4. Шинэ төрлийн корона вирусийн дэгдэлт өндөр байгаатай холбоотойгоор Улсын онцгой комисс, Засгийн газар, Аймгийн онцгой комисс, холбогдох мэргэжлийн байгууллагын шийдвэр, өгсөн зөвлөмжийн дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хариуцлагатай жижүүрийн хуваарийг 2021 оны 01-р сарын 06-ний өдрөөс 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр хүртэл хугацаанд гарган байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд баримтлан ажилтан албан хаагчдын ажлын цагийг тусгай горимд шилжүүлэн богиносгосон цагаар ажиллуулсан. Хариуцлагатай жижүүрийн илтгэх хуудсыг өдөр бүрийн 16 цагт Аймгийн шуурхай штаб, Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны шуурхай штабт хүргүүлэн ажиллаж байна.
 5. Улиастай сумын Жинст багт гэрийн тусгаарлалт ажиглалтад байгаа иргэдэд хяналт тавих, эргүүл хийх хуваарийн дагуу 2021 оны 01 сарын 20, 26-ний өдрүүдэд 10.00-20.00 цагийн хооронд байгууллагын ажилтан албан хаагчид эргүүл жижүүрийн үүрэг гүйцэтгэсэн.
 6. Улсын онцгой комиссын 2021 оны 01 дүгээр албан даалгавар, Аймгийн Засаг даргын 2020 оны 06 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын ажилтан албан хаагчид, байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэдийн биеийн халууныг тогтмол шалгаж бүртгэлийн дэвтэрт бүртгэн халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн дэглэмийг чанд баримтлан ажилласан. Ажилтан албан хаагчдын дархлааг дэмжих зорилгоор ажлын өдрүүдэд халуун аарц, чацаргана өгч байна. Байгууллагын ажилтан албан хаагчид болон байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэдээс сэжигтэй тохиолдол  илэрсэн үед тусгаарлах өрөөг бэлтгэн бэлэн байдлыг ханган ажилласан.

Хоёр: Үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний албаны хийсэн ажлын мэдээлэл

 1. Улиастай сумын Жинст багт гэрийн ажиглалтад байгаа иргэдэд хяналт тавих, эргүүл хийх ажлыг 2021 оны 01 дугаар сарын 20-ний өдөр 10.00-20.00 цагийн хооронд хуваарьт газраар хийж гүйцэтгэсэн.
 2. Халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай улсын онцгой комиссын 2021 оны 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төлөвлөгөө боловсруулан газрын даргаар батлуулж хэрэгжилтийг долоо хоног бүрийн пүрэв гарагт khosbayar@zavkhan.gov.mn хаягаар хүргүүлж байна. 
 3. Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт гарсан 3 үндэсний хөтөлбөрийн тайлан мэдээг гаргаж Жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт хүргүүллээ.
 4. Хоршооны хуулийн шинэчилсэн найруулгын онлайн хэлэлцүүлгийг 2021 оны 01-р сарын 21-ний өдөр Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар, ХААХНХолбоотой хамтран зохион байгууллаа. Уг хэлэлцүүлэгт манай аймгийн 5 сумын 7 хоршооны төлөөлөл нийт 56 хүн хамрагдсан байна.
 5. Жижиг, дунд үйлдвэрийн газраас 2021 оны 01-р сарын 25-ны өдөр сум хөгжүүлэх сангийн уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Уг сургалтаар сум хөгжүүлэх санд хийж хэрэгжүүлсэн ажил, тус сангийн программын үйл ажиллагаа, цаашид авах арга хэмжээ, анхаарах асуудлууд, Монгол банкны мэдээллийн санд хэрхэн орох талаар явагдлаа.
 6. Аймгийн хэмжээнд согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй 2 үйлдвэрийн хүнсний зориулалтаар ашиглах 23200 литр спиртийн захиалгыг ХХААХҮЯ-ны хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт хүргүүллээ. Үүнд: Завхан Баялаг ХК 21000 литр, Мөнхөд Мандаг ХХК 2200 литр захиалга өгсөн байна.
 7. Мах сүүний анхдугаар аяны 2016-2020 оны хэрэгжилтийг гаргаж ХХААХҮЯ-нд sarandagina@mofa.gov.mn  хаягаар хүргүүллээ.
 8. Сумдаас хүнсний нөөцийг мэдээг сумдаас долоо хоног бүрийн даваа, пүрэв гарагуудад авч нэгтгэн ХХААХҮЯам, аймгийн ЗДТГазарт хүргүүлж байна.  Аймгийн хэмжээнд мах 135.3 тн, гурил 293.0 тн, гурилан бүтээгдэхүүн 10.4 тн, будаа 48.3 тн, ургамлын тос 7.7 тн, төмс 650.9 тн, хүнсний ногоо 495.4 тн, элсэн чихэр 31.4, давс 18.6, цэвэр ус 15.3 тн нөөцтэй байна.

Гурав: Мал үржлийн албаны хийсэн ажлын мэдээ

 1. Монгол Улсын Засгийн  газрын 2013 оны 394 дугаар тогтоолын дагуу 2020-2021 онд 16 сумын арьс, шир бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдийн давхардсан тоогоор 5058 өрхийн нийт-158.977 ширхэг буюу хонь-117.303, ямаа-30.599, үхэр-10.240, адуу-835 арьс, ширний мэдээллийг  программд тулгалт хийн тайланг хүргүүллээ.
 2. Арьс, ширний урамшуулал олгох “Засгийн Газрын 2013 оны 394 дүгээр тогтоол”,  хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдийн мөнгөн урамшуулал олгох “2019 оны 343-р тогтоол”-ыг хэрэгжүүлэн  мөн “2020 онд Засгийн Газрын 101 тогтоол”-ын дагуу нэг ямаанаас -0,3кг гарахаар бодож, 1кг тутамд 20.000 төгрөгийг олгосон талаарх мэдээ мэдээлэл, Цаашид малчин, мал бүхий этгээдийн алдаа дутагдлыг залруулж  сум орон нутагтаа журмаа мөрдөн ажиллах албан тоот сумдын засаг дарга нарт хүргүүлсэн.
 3. 24 сумаас худгийн нарийвчилсан судалгааг авч нэгтгэсэн.
 4. Сумдаас хонин толгойд шилжүүлснээр 300-с доош малтай өрхийн судалгааг авч нэгтгэн ХХААХҮЯаманд илгээсэн.
 5.  ОБГазарт өвөлжилтийн нөхцөл байдал, өвс тэжээл, хорогдлын мэдээг хүргүүлсэн.
 6.  Зах зээлд нийлүүлсэн, хүнсэнд хэрэглэсэн малын судалгааг ХХААХҮЯаманд өгсөн.
 7. Долоо хоног бүрийн 9 дахь өдөр 24 сумаас өвөлжилтийн нөхцөл байдал, хологдлийн мэдээг холбогдох газарт хүргүүлж байна.
 8.  Сумдын мэргэжилтэн нарын судалгааг авч ХХААХҮЯаманд хүргүүлсэн.
 9. Аймгийн Засаг даргын ажлын хэсэгтэй Мал Үржлийн албаны дарга Д.Бямбасүрэн өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцан явж байна.

 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР