card

Хууль эрх зүй

Салбарын хуулиуд

Батлагдсан огноо

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай /шинэчилсэн найруулга/

2019

Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/

2019

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/

2019

Баяжуулсан хүнсний тухай

2018

Малын генетик нөөцийн тухай

2017

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай

2017

Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2017

Гамшгаас хамгаалах тухай /шинэчилсэн найруулга/

2017

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх  тухай (Импортоор оруулж байгаа болон дотооддоо худалдан борлуулсан хөдөө аж ахуйн зориулалттай шинэ трактор, комбайн, машин механизм, гурилын болон бордооны үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн аж ахуйн техник, тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал хамгааллын бодисыг 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл хугацаанд нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай)

2016

Органик хүнсний тухай

2016

Эрүүл ахуйн тухай

2016

Тариалангийн тухай  /шинэчилсэн найруулга/

2016

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2015

Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай

2015

Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай

2014

Хөрөнгө оруулалтын тухай

2013

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

2013

Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай

2013

Хүнсний тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2012

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай

2012

Инновацийн тухай

2012

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

2012

Усны тухай /шинэчилсэн найруулга/

2012

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай

2012

Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай

2012

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

2012

Ойн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2012

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай

2011 

Төсвийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2011 

Компанийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2011

Мэдээллийн ил тод байдлын ба мэдээлэл авах эрхийн тухай

2011 

Эрүүл мэндийн тухай

2011

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/

2010 

Барааны тэмдэг, газарзүйн заалтын тухай /шинэчилсэн найруулга/

2010 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай

2010

Өрсөлдөөний тухай /шинэчилсэн найруулга/

2010

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай

2009 

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай

2008

Гаалийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2008

Татварын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/

2008

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай

2008

Ургамал хамгааллын тухай /шинэчилсэн найруулга/

2007 

Хувиргасан амьд организмын тухай

2007

Шинжлэх ухаан технологийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

2006

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай

2006

Онцгой албан татварын тухай /шинэчилсэн найруулга/

2006 

Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай

2006 

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай

2006 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай

2006 

Авлигын эсрэг хууль

2006

Хувь хүний орлогын албан татьарын тухай /шинэчилсэн найруулга/

2006

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

2006 

Тамхины хяналтын тухай /шинэчилсэн найруулга/

2005

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай

2005

Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай /Оёмол, сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа сэлбэг, түүхий эд, үндсэн болон туслах материалыг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлсүгэй./

2005 

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай /Оёмол, сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортолж байгаа сэлбэг, түүхий эд, үндсэн болон туслах материалыг гаалийн албан татвараас чөлөөлсүгэй./

2005 

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай

2004 

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай

2004

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай

2004

Даатгалын тухай /шинэчилсэн найруулга/

2004

Давс иоджуулж иод дутлаас сэргийлэх тухай

2003

Газрын тухай /шинэчилсэн найруулга/

2002

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

2002 

Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хиллэр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай

2002

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай

2001 

Онцгой албан татварын тэмдэгийн тухай

2000 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай /шинэчилсэн найруулга/

2000

Таримал ургамлын үр сортын тухай

1999 

Үрийн тариалангийн даатгалын тухай

1999 

Хоршооны тухай /шинэчилсэн найруулга/

1998

Технологи дамжуулах тухай

1998

Газрын төлбөрийн тухай

1997

Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай

1996

Байгууллагын нууцын тухай

1995 

Хувь хүний нууцын тухай

1995 

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль

1993