card

Хүний нөөц

Хүний нөөцийн мэдээлэл

Захиргаа аж ахуйн алба нь байгууллагын хүний нөөцийн чиглэлээр төрийн албаны тухай хууль тогтоомж болон бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, байгууллагын хүний нөөцийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх, боловсруулж хэрэгжүүлэх, үнэлэх  замаар байгууллагын хүний нөөцийн бодлого чадавхыг бэхжүүлэх, ажилчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, үнэнч шударга идэвх санаачилга, үр бүтээлтэй ёс зүйтэй ажиллах таатай орчин  бүрдүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэгдэж байна.

Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

2019 оны Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 5 зорилт, 22 арга хэмжээтэйгээр ХХААГ-ын даргаар батлуулан ажилласан. Байгууллагын бүтэц орон тоо, үйл ажиллагааны шинэчлэл, ажиллах хүчний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох болон төрийн албаны тухай хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан төрийн албаны хуулийг даган гарсан журмуудын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, сул орон тооны зар мэдээг холбогдох газарт хүргүүлэх, байгууллагын соёл дотоод зохион байгуулалт ажилчдын хувийн мэдлэг чадавхыг сайжруулах, нийгмийн баталгааг хангах зэрэг зорилт арга хэмжээнүүд хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2019 оны 12 дугаар сарын байдлаар хэрэгжилт 95.9 %-тай  байна.

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/209 дугаар тушаалаар газрын бүтэц орон тоог баталсан. Завхан аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь Захиргаа аж ахуйн алба-12, Мал үржлийн алба 5, Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний алба-3 нийт 20-н үндсэн орон тоотой ажиллаж байна. 2019 оны 12 дугаар сарын байдлаар нийт 16-н ажилтан албан хаагч ажиллаж үндсэн орон тооны 80%-ийг эзэлж байна.

  • Ажилчдыг хүйсийн байдлаар авч үзвэл: эмэгтэй 7 буюу 43,5%, эрэгтэй 9 буюу 56,5%-ийг бүрдүүлж байна.
  • Боловсролын байдлаар ангилбал: нийт ажилчдын 81,3% нь дээд, 18,7% нь бүрэн дунд боловсролтой. Бакалаврын-11, магистрын-2, бүрэн дунд боловсролтой-3 байна.

Сул орон тооны мэдээ

Д/д

Сул ажлын байрны нэр

Сул орон тоо гарсан үндэслэл, тушаалын огноо

Уг албан тушаалд түр томилогдсон эсэх, албан тушаалын огноо

Гомдол маргаан гарсан эсэх

Албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах журмын дагуу боловсруулсан байдал

  1. .Төрийн захиргааны албан хаагчдын сул орон тоо

1

Захиргаа аж ахуйн албаны дарга /ХХАА-н хамтын ажиллагаа хариуцна./

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2018 оны А/209 тушаалаар шинэ бүтэц батлагдсан.

 

 

 

Томилогдоогүй

 

Гомдол маргаан гараагүй

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 84 дүгээр тогтоол, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн тушаалаар баталсан.

2

Малын генетик нөөцийн ашиглалт эрчимжүүлэлт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн асуудал, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2018 оны А/209 тушаалаар шинэ бүтэц батлагдсан.

Томилогдоогүй

Гомдол маргаан гараагүй

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 84 дүгээр тогтоол, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн тушаалаар баталсан.

2. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын сул орон тоо:

3

Техник хэрэгсэл программ, сүлжээ,, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2018 оны А/209 тушаалаар шинэ бүтэц батлагдсан.

Томилогдоогүй

Гомдол маргаан гараагүй

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р тогтоолоор боловсруулсан.

4

Харуул хамгаалагч /2/

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайдын 2018 оны А/209 тушаалаар шинэ бүтэц батлагдсан.

Томилогдоогүй

Гомдол маргаан гараагүй

Төрийн албаны зөвлөлийн 03-р тогтоолоор боловсруулсан.

Жендэрийн талаар баримтлах бодлого