card

Хүний нөөц

Хүний нөөцийн мэдээлэл

Захиргаа аж ахуйн алба нь байгууллагын хүний нөөцийн чиглэлээр төрийн албаны тухай хууль тогтоомж болон бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, байгууллагын хүний нөөцийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх, боловсруулж хэрэгжүүлэх, үнэлэх  замаар байгууллагын хүний нөөцийн бодлого чадавхыг бэхжүүлэх, ажилчдын мэдлэгийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, үнэнч шударга идэвх санаачилга, үр бүтээлтэй ёс зүйтэй ажиллах таатай орчин  бүрдүүлэн хөгжүүлэхэд чиглэгдэж байна.