card

Төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн гүйцэтгэл 2021

2020 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 7 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 6 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэл