card

Сул орон тооны мэдээлэл

ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН

 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ТУШААЛЫН

 СУЛ ОРОН  ТООНЫ СУДАЛГАА

 

2022.09.07                   

                                                                                                           

 

 

Байгуулагын нэр

 

Албан тушаалын нэр

 

Албан тушаалын ангилал

АТТ батлах зөвшөөрөл олгосон ТАЗ-ийн шийдвэрийн дугаар, томилох эрх бүхий албан тушаалтны баталсан шийдвэрийн огноо, дугаар

 

Сул орон тоо гарсан шалтгаан үндэслэл

Уг албан тушаалд түр орлон гүйцэтгэгч томилсон эсэх, тушаалын огноо

 

Гомдол, маргаан тай эсэх

1

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Малын генетик нөөцийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ний өдрийн 84-р тогтоол,

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/35 дугаар тушаал

Өөр албан тушаалд томилогдсон.

Үгүй

Үгүй

Хүнсний үйлдвэрлэл, нийтийн хоол, худалдаа үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТЗ-5

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ний өдрийн 84-р тогтоол,

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/35 дугаар тушаал

Өөр албан тушаалд томилогдсон.

Үгүй

Үгүй