card

Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны салбарын бодлого

Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулахдаа дараах хууль, эрх зүйн орчины хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. 

 1. Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль /2019/
 2. Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль /2012/
 3. Инновацийн тухай хууль /2012/
 4. Компанийн тухай хууль /2011/
 5. Үйлдвэр, технологийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /2009/
 6. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль /2006 он/
 7. Санхүүгийн түрээс /лизинг/-ийн тухай хууль /2006/
 8. Хоршооны тухай хууль /1998/
 9. Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2019 оны 156 дугаар тогтоол/
 10. Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр /Засгийн газрын 2019 оны 410 дугаар тогтоол/
 11. Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай /Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт/ /Засгийн газрын 2019 оны 90 дугаар тогтоол/
 12. Журам батлах тухай /Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, дамжуулан зээлдүүлэх, эргэн төлүүлэх, хяналт тавих журам/ /Засгийн газрын 2020 оны 113 дугаар тогтоол/
 13. Жагсаалт, журам шинэчлэн батлах тухай /Тохирлын баталгаанд заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилггээний жагсаалт/ /Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоол/

      Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлдэг гадаадын төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

1. Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршооны салбарын бодлого

Бодлого