card

Төсвийн гүйцэтгэл

Төсвийн гүйцэтгэл 2021

2020 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 4 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэл

2020 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэл